Talka Талка #1

9.00

Talka Талка #1
includes series by Latvian photographers Gunars Binde, Roman Korovin, Andrey Strokin, Vladimir Svetlov, Finnish photographer Henrik Duncker and Estonian photographer Krista Mőlder as well as artworks by Peteris Lidaka and Maija Kurseva.

Texts have been written by Sergei Timofejev, Aleksandr Zapol, Pauls Bankovskis, Vadim Agapov and Paavo Matsin. Memories about Anatols Imermanis were shared by Janis Rokpelnis and Gunars Binde but TALKA’s author Stanislav Gorecky has contacted Friedrich Zander by using the newest digital communication forms with the finest matter.

Texts are published in their original language—Russian or Latvian. The excerpt from a novel by Paavo Matsin is published in English.

For extended content go to talka.lv

Limited edition of 700 copies
Elastic softcover
164x216 mm
176 pages
ISBN 978–9934-8476-2-2

В альманахе «ТАЛКА» опубликованы серии фотографий латвийских фотографов Гунарса Бинде, Романа Коровина, Андрея Строкина, Владимира Светлова, финского фотографа Хенрика Дункера и эстонского фотографа Кристы Мёльдер, работы художников Петериса Лидаки и Майи Куршевой.

Среди авторов текстов: Сергей Тимофеев, Александр Заполь, Паулс Банковскис, Вадим Агапов, Пааво Матсин. Cвоими воспоминаниями об Анатоле Имерманисе поделились Янис Рокпелнис и Гунарс Бинде, с помощью новой разработки в области компьютерных коммуникаций при посредстве тонких материй автор «ТАЛКИ» Станислав Горецких связался с Фридрихом Цандером.

Тексты опубликованы на языке оригиналов — русском и латышском, отрывок романа эстонского писателя Пааво Матсина опубликован в переводе на английский.

Дополнительные материалы опубликованы на сайте talka.lv

Talka Талка #1 publicētas Latvijas fotogrāfu Gunāra Bindes, Romana Korovina, Andreja Strokina, Vladimira Svetlova, somu fotogrāfa Henrika Dunkera un igauņu fotogrāfes Kristas Melderes fotogrāfiju sērijas, mākslinieku Pētera Līdakas un Maijas Kurševas darbi.

Tekstus radījuši Sergejs Timofejevs, Aleksandrs Zapoļs, Pauls Bankovskis, Vadims Agapovs, Pāvo Matsins. Ar savām atmiņām par Anatolu Imermani dalījušies Jānis Rokpelnis un Gunārs Binde, bet izmantojot jaunākās datorkomunikāciju formas, kurās izmantotas vissmalkākās matērijas, TALKAS autors Staņislavs Goreckis sazinājies ar Frīdrihu Canderu.

Teksti publicēti to oriģinālvalodā — krievu un latviešu, igauņu rakstnieka Pāvo Matsina romāna fragments publicēts tulkojumā angļu valodā.

Papildus materiāli ir publicēti talka.lv mājaslapā.

Share