Roman Korovin
Rock

24.00
The book of photography and drawings by Roman Korovin “Rock” includes an essay by Victor Miziano and a foreword by Ilya Lagutenko in three languages—Latvian, English and Russian.

Limited edition of 500 copies
Softcover
210x245 mm
270 pages
ISBN 978–9934-8361-3-8

No story—no warmth. Even children know that a goodnight wish is not enough if a fairytale is missing. Sasha and Misha make their last maneuver; the red and the yellow win over our body’s ama. The rust on every leg of a bridge runs into a spot of a dawn and after the resurrection thousands of apple moons appear. Korovin has a marvellous ability to weave into the story everyday life: glasses, gloves, chisels, nails… “The poetics of Roman Korovin is assumedly determined by the anti-sublime poetics”—mentions the curator Victor Miziano in the afterword. The artist himself thinks that he’s shooting soulful postcards. “Like a message sent from a phone. It has it’s lightness. A human goes and takes photos. He got up in the morning, went—forrest—saw, bent down. Life is elemental. You are just observing.”

Книга фотографий и рисунков Романа Коровина «ROCK».
В книгу также включены статья Виктора Мизиано и обращение Ильи Лагутенко на трех языках — латышском, английском и русском.
Нет истории — нет душевности. Это знают даже дети, с которыми не ограничишься пожеланиями спокойной ночи, им надо рассказать сказку. Саша и Миша делают свой последний маневр перед похмельем. Красный и желтый побеждают аму нашего организма. У каждой ножки моста ржавчина растекается пятном рассвета, и тысяча яблочных лун восходят после перерождения. Коровин обладает удивительной способностью вовлечь в свою историю быт: стаканы, перчатки, стамески, гвозди... «Поэтика Романа Коровина может быть определена поэтикой антивозвышенного», — замечает в послесловии книги куратор Виктор Мизиано. Сам художник считает, что снимает душевные открытки для зрителя. «Как мессидж, отосланный по телефону. В этом есть легкость. Человек идет и фотографирует. Утром встал, пошел — лес — увидел, наклонился. Жизнь начальна. Ты просто смотришь».

Romana Korovina fotogrāfiju un zīmējumu grāmata „Rock”. Grāmatā iekļauts Viktora Miziano raksts un Iļjas Lagutenko uzruna trīs valodās — latviešu, angļu un krievu.
Nav stāsta — nav sirsnības. To zina pat bērni, kuriem nepietiek ar labas nakts vēlējumu, viņiem jāizstāsta pasaka. Saša un Miša pirms paģirām izdara savu pēdējo manevru, sarkanais un dzeltenais uzvar mūsu organisma āmu. Uz katras tilta kājas rūsa iztek rītausmas plankumā un pēc atdzimšanas uzlec tūkstošiem ābolu mēnešu. Korovinam piemīt apbrīnojama spēja iepīt savā stāstā sadzīvi: glāzes, cimdus, kaltus, naglas... „Romana Korovina poētiku, iespējams, nosaka anticildenā poētika”, - grāmatas pēcvārdā atzīmē grāmatas kurators Viktors Miziano. Pats mākslinieks uzskata, ka fotografē dvēseliskas pastkartītes. „Kā telefonā nosūtīta īsziņa. Tajā ir vieglums. Cilvēks iet un fotografē. No rīta piecēlās, aizgāja — mežs — ieraudzīja, noliecās. Dzīve ir sākotnēja. Tu vienkārši skaties.”

Share