Проза
Proza

9.00


mīkstais vāks
145x210 mm
256 lpp.
ISBN 978-9934-8476-0-8

bilingvāls īsprozas krājums Проза / Proza. Tajā apkopoti 13 Latvijā dzīvojošo vai kādreiz dzīvojušo autoru darbi un to tulkojumi.

Krājumā iekļautos darbus sarakstījušas vairākas mūsdienu krievu prozas starptautiskās zvaigznes, visi bijušie rīdzinieki – Aleksandrs Geniss, Mihails Idovs un Jeļena Katišonoka, kā arī šobrīd Rīgā dzīvojošie autori – Andrejs Ļevkins, Aleksejs Jevdokimovs, Artjoms Šeļa, Svens Kuzmins, Andris Kuprišs, Vladimirs Jermolajevs, Dmitrijs Sumarokovs un Jeļena Glazova. Grāmatā iekļauti arī Orbītas dalībnieku Semjona Haņina un Sergeja Timovejeva darbi. Kā minēts grāmatas priekšvārdā, „ģeogrāfija un biogrāfija ir savstarpēji saistīti nosacījumi, kas mūsu uztverē pietuvināmi viens otram. Vai arī tieši otrādi – ģeogrāfiskās atrašanās vietas šleife (vai šelfs) var gan sekot autoram, gan, kā redzam, vilināt autoru pie sevis.” Vietējo krievu autoru prozas darbi vienā krājumā Latvijā tiek apkopoti pirmo reizi.
Reti tiek veikti Latvijas krievu autoru darbu tulkojumi latviešu valodā, lai pilnvērtīgi iepazīstinātu ar tiem arī latviešu lasītājus, tāpēc šis izdevums ir citāds. Visi 13 darbi lasāmi divās valodās. S.Kuzmins un A.Kuprišs savus darbus paši piedāvā gan latviešu, gan krievu valodā, bet pārējiem tulkojumus latviešu valodā sagatavojuši latviešu literāti Ieva Kolmane, Guntis Berelis, Jolanta Pētersone, Jānis Elsbergs, Māris Salējs, Svens Kuzmins, Arvis Kolmanis, Māra Poļakova, Edmunds Frīdvalds, Jānis Joņevs un Nils Sakss.

Izdevums nepretendē uz Latvijas krievu īsprozas enciklopēdijas statusu, apkopota vien neliela daļa autoru darbu. Tas drīzāk līdzinās žurnālam – šis varētu būt pirmais tā numurs un nav izslēgts, ka varētu tikt izdots vēl kāds. Darbu izlasi veidojuši krājuma sastādītāji Aleksandrs Zapoļs, Artūrs Punte un Sergejs Timofejevs. Grāmatas vizuālo noformējumu veidojis mākslinieks Reinis Pētersons.

Билингвальный сборник короткой прозы авторов, которые живут или когда-то жили в Латвии.

Рассказы этого сборника написали международные звезды современной русской прозы, бывшие рижане — Александр Генис, Михаил Идов и Елена Катишонок, а также живущие в Риге авторы — Андрей Левкин, Алексей Евдокимов, Артем Шеля, Свен Кузмин, Андрис Куприш, Владимир Ермолаев, Дмитрий Сумароков, Елена Глазова, Семен Ханин и Сергей Тимофеев.

Свен Кузмин и Андрис Куприш написали свои рассказы и на русском, и на латышском, а переводы остальных рассказов подготовили латышские литераторы Иева Колмане, Гунтис Берелис, Йоланта Петерсоне, Янис Элсбергс, Марис Салейс, Свен Кузминс, Арвис Колманис, Мара Полякова, Эдмундс Фридвалдс, Янис Йоневс и Нилс Сакс.

Приз года Zelta Ābele 2014 за самую красивую книгу прозы.

Gada balva Zelta Ābele 2014 par skaistāko prozas grāmatu.

Share