Anastasia Tsayder
Arcadia

35.00 - 65.00
“Arcadia. Kopīgie dārzi. Gardens in common” photography book by Anastasia Tsayder Izdevums ar Ovena Heterlija priekšvārdu latviešu un angļu valodā Latvian/English edition with the afterword by Owen Hatherley

Limited edition of 150 copies 
Supported by the Heinrich Böll Foundation in Russia, Garage Museum of Contemporary Art and State Culture Capital Foundation of Latvia
Hard cover 212x295 mm 196 pages 
Published by Talka in association with Orbita
ISBN 978-9934-591-15-0

Many people would tell you, looking at these photographs by Anastasia Tsayder, that what they're looking at are quintessentially post-Soviet, Eastern European images. They might enjoy them as documents of a unique and unusual civilization that has fallen into desuetude; conversely, or at the same time they might see them as evidence of the awful state of Homo Sovieticus, a species apparently incapable of caring for its own environment, and left bewildered by the refusal of the state to continue providing this care. Looking out of my window in a small block of council flats in a pleasant part of London, I find both reactions a little puzzling. The environment documented here – a landscape of optimistic but standardized post-war housing, whose green spaces have been overtaken by nature, is almost exactly what I can see when I look from the walkways of my block. from the book’s afterword by Owen Hatherley

Skatoties uz šīm Anastasijas Tsaideres fotogrāfijām, daudzi teiktu, ka tas, ko viņi aplūko, ir tipiski postpadomju, Austrumeiropas attēli. Viņi varētu tos izbaudīt kā liecības par unikālu un neparastu civilizāciju, kura pārstājusi funkcionēt; viņi varētu arī, tieši pretēji vai tai pašā laikā, tos uztvert kā pierādījumu baisajam padomju cilvēka stāvoklim, sugai, kura šķietami nav spējīga rūpēties par savu apkārtni un joprojām ir apmulsusi par valsts atteikšanos turpināt nodrošināt šīs rūpes. Raugoties pa logu no savas nelielās pašvaldības dzīvokļu ēkas patīkamā Londonas rajonā, abas no šīm reakcijām man šķiet nedaudz dīvainas. Šeit dokumentētā vide – optimistiskas, lai arī standartizētas, pēckara dzīvojamās apbūves ainava, kuras zaļās zonas pārņēmusi daba, ir gandrīz tā pati, kuru redzu, raugoties no sava mājokļa celiņiem. no Ovena Heterlija priekšvārda

“Arcadia. Общие сады. Gardens in common” photography book by Anastasia Tsayder Издание с предисловием Оуэна Хэзерли на русском и английском языках Russian/English edition with the afterword by Owen Hatherley

Limited edition of 500 copies 
Supported by Garage Museum of Contemporary Art and State Culture Capital Foundation of Latvia
Hard cover 212x295 mm 196 pages 
Published by Talka in association with Orbita
ISBN 978-9934-591-16-7

Глядя на эти фотографии Анастасии Цайдер, многие скажут, что изображены здесь сцены типично постсоветские, восточноевропейские. Возможно, зрителю эти снимки понравятся — как документальные свидетельства уникальной, диковинной цивилизации, ныне ушедшей в небытие. Либо напротив — или же вдобавок к этому — не исключено, что зритель увидит в них доказательство плачевного состояния Homo Sovieticus, человека советского, неспособного, по всей видимости, ухаживать за окружающим его пространством, — и изумится бездействию местных властей в данном вопросе. Глядя из окна своей квартиры в небольшом муниципальном доме в приятном районе Лондона, могу сказать, что обе эти реакции меня несколько озадачивают. Задокументированная на фотографиях Анастасии Цайдер городская среда — оптимистичный, но однотипный пейзаж послевоенной застройки, где на зеленых пространствах безраздельно властвует природа, — практически идентичная той, что я наблюдаю, прохаживаясь у себя возле дома. из предисловия Оуэна Хэзерли

Share