Alexander Gronsky,
Ksenia Babushkina
SCHEMA

90.00
The authors Alexander Gronsky and Ksenia Babushkina present their book as an exciting play on the perception of space and time. Its nature is exceptionally photographic and feeds on the history of photography and peculiarities of contemporary digital picture-taking. The book consists of diptychs and triptychs shot between 2005 and 2015 in different countries across the world, including Russia, Japan and Azerbaijan.

Limited edition of 700 copies
Lenticular softcover
154x220 mm
144 pages
ISBN 978–9934-8476-3-9

Александр Гронский и Ксения Бабушкина представляют ”Schema” как азартную игру вокруг восприятия пространства и времени. Эта игра имеет исключительно фотографическую природу и подпитывается историей фотографии и особенностями современной цифровой съемки. Книга состоит из диптихов и триптихов, снятых в разных странах мира (Россия, Япония, Азербайджан и др.) с 2005 по 2015 годы.

Grāmatas „Schema” autori Aleksandrs Gronskis un Ksenija Babuškina savu grāmatu pasniedz kā azartisku spēli ar laika un telpas uztveri. Šai spēlei raksturīgs īpaši fotogrāfisks raksturs, un tā balstās fotogrāfijas vēsturē un mūsdienu digitālo uzņēmumu īpašībās. Grāmatu veido diptihi un triptihi, kas uzņemti dažādās pasaules valstīs (Krievijā, Japānā, Azerbaidžānā un citās) laikā no 2005. līdz 2015. gadam.

Share