12 поэтов из России.
12 dzejnieki no Krievijas.

15.00 Sold Out

В билингвальную антологию «12 поэтов из России», вошли оригинальные тексты 12 знаковых поэтов из этой страны – от концептуалистов до поэтов «нового эпоса», от приверженцев силлаботоники до верлибристов, от признанных классиков «неофициальной поэзии» до авторов поколения 20-летних. Это Фёдор Сваровский, Настя Денисова, Станислав Львовский, Елена Фанайлова, Андрей Сен-Сеньков, Линор Горалик, Дмитрий Воденников, Кирилл Корчагин, Лев Рубинштейн, Андрей Родионов, Юлий Гуголев и Мария Галина. Их переводили такие латвийские поэтические звёзды как Инга Гайле, Ингмара Балоде, Янис Элсбергс, Янис Рокпелнис, Петерис Драгунс, Айварс Эйпурс, Андрис Акментиньш, Арвис Вигулс, Карлис Вердиньш, Эдвинс Раупс и Лиана Ланга.

Bilingvālajā antoloģijā «12 dzejnieki no Krievijas», iekļauti 12 zīmīgu Krievijas dzejnieku oriģinālteksti, kā arī to atdzejojumi latviski. No konceptuālistiem līdz «jaunā eposa» dzejniekiem, no pantmēra piekritējiem līdz verlibristiem, no atzītiem «neoficiālās dzejas» klasiķiem līdz divdesmitgadnieku paaudzes autoriem: Fjodors Svarovskis, Nastja Deņisova, Staņislavs Ļvovskis, Jeļena Fanailova, Andrejs Sen-Seņkovs, Linora Goraļika, Dmitrijs Vodeņņikovs, Kirils Korčagins, Ļevs Rubinšteins, Andrejs Rodionovs, Jūlijs Gugoļevs un Marija Gaļina. Savukārt atdzejotāji ir tādas pašmāju dzejas zvaigznes kā Inga Gaile, Ingmāra Balode, Jānis Elsbergs, Jānis Rokpelnis, Pēteris Draguns, Aivars Eipurs, Andris Akmentiņš, Arvis Viguls, Kārlis Vērdiņš, Edvīns Raups un Liāna Langa.

Share